Skip to main content

Công ty mua 2 triệu máy tính, tủ lạnh bị bỏ đi và biến thành thứ có giá trị

Công ty mua 2 triệu máy tính, tủ lạnh bị bỏ đi và biến thành thứ có giá trị